Orientering om ændringer i lejlighederne

Følgende fremgår af Københavns Kommunes hjemmeside:

 

Ændringer i Bygningsreglementet pr. 1. januar 2013

Ombygninger

Ændringerne i bygningsreglementet betyder, at du fremover ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde følgende byggearbejder:

 

Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, hvor der sker ændringer indenfor den enkelte enhed. Det kan f.eks. være ændring af ikke-bærende vægge, udskiftning og ombygning af badeværelser, vinduer eller køkken

 

Du skal være opmærksom på, at selv om du ikke skal have en tilladelse fra kommunen, skal dit byggearbejde stadig opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet og du skal stadig have godkendelse fra foreningen.

 

Du skal dog stadig søge byggetilladelse, hvis

  • Der er tale om en ændring af anvendelsen, f.eks. fra erhverv til bolig eller omvendt. Her skal du også være opmærksom på, om der er en lokalplan, der fastlægger bebyggelsens anvendelse
  • Ændringen eller forandringen medfører en udvidelse af etagearealet
  • Ændringen eller forandringen medfører ændringer i de bærende konstruktioner
  • Ændringen eller forandringen medfører ændringer i flugtvejsforholdene
  • Der er tale om nyinstallation af badeværelser eller andet, der påvirker bebyggelsens fælles installationer
  • Der er tale om ombygninger, der vedrører hele bebyggelsen, f.eks. udskiftning af tagbelægning til anden belægning, ændring af tagkonstruktion, ændringer i bebyggelsens flugtvejs- eller ventilationssystem, ændringer i udgangsforholdene fra boligen

Hvordan ved jeg, om mit projekt skal have byggetilladelse eller ej?

Hvis du vil finde ud af, om dit projekt f.eks. påvirker de bærende konstruktioner i bebyggelsen, er du velkommen til at henvende dig i kommunens Kundecenter, hvor du kan se byggesagen, herunder byggeriets tegningsmateriale. Kundecenter har åbent mandag – torsdag 9.00 – 17.00 og fredag 9.00 – 15.00

Orientering vedrørende emhætter tilsluttet eksisterende hul i facadevægge

Emhætter der tilsluttes til eksisterende aftækshul i facadevægge skal kommunalt godkendes.

 

Det er ikke er nok for andelshaverne at søge bestyrelsen om tilladelse.

 

I medfør af byggeloves §2 skal der fremsendes ansøgning om forandringer i bebyggelse som er væsentlige i forhold til  bestemmelser i loven  eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser.

Dette har mindst været gældende  allerede ved det første bygningsreglement  fra 1977 der afløste Københavns Bygelov.

 

Etablering af mekanisk aftræk gennem ydervæg er en væsentlig ændring og kræver således tilladelse, og der skal fremsendes en ansøgning

 

Som udgangspunkt giver kommunen ikke tilladelse til at etablere afkast fra mekanisk ventilation gennem ydervæg hverken mod gade eller gård, da det vurderes at kunne være til gene for andre beboelseslejemål eller  for personer der opholder sig på ejendommens friareal eller på gaden.

 

I enkelte tilfælde kan der muligvis gives tilladelse til afkast gennem  gårdfacade  efter en vurdering af den konkrete sag.

 

Det kræver en tilladelse at etablere afkast fra mekanisk ventilation/emhætte gennem ydervæg, også når det tilsluttes en eksisterende gennembrydning.

Der skal fremsendes en ansøgning  med præcis angivelse af afkastets placering , ansøgningen skal vedlægges  en ejerfuldmagt.

 

Ansøgningsblanketter og blanketter til fuldmagt kan findes på kommunens hjemmeside, http://www.kk.dk/da/borger

 

Aflever den udfyldte ansøgningsblanket til foreningen for påtegning og med angivelse af den adresse, hvortil den skal returneres.

Storskrald

Det er desværre nødvendigt at gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at opbevare effekter, der formodes at være beregnet til storskrald, på ejendommens fællesarealer. Herunder i opgangene, kældergangene og i gården.

 

Indtil der er storskraldscontainer, må beboerne selv sørge for opbevaringen. Alternativt kan der henvises til Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2-4, 2300 København S